Sammenlign strømpriserMobilabonnementForsikringsselskapBytte internettleverandørForbrukslån med lav renteStrømleverandør 2021

Tetor, 2022

Akreditimi i AI

Agjensia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë​ akreditoi Akademinë Ivodent si Institucion dhe Programin e studimit të saj.​​​
Prej vitit 2016 Akademia Ivodent ka qenë gjithmonë e akredituar, për të garantuar cilësinë e studimeve pranë saj.

Tetor, 2022

Tetor, 2020

Master Profesional “Teknika protetike dixhitale dhe Ortodonci”

Akademia IVODENT në bashkëpunim me kompanitë 3Shape
(Danimarkë), IVOCLAR VIVADENT AG (Liechtenstein), SCHEU DENTAL (Gjermani) dhe përfaqësuesin e tyre ekskluziv për Shqipërinë “Dorina Mele Co.”, hap Masterin Profesional me 60 kredite (ECTS) në
Teknika protetike dixhitale dhe Ortodonci”.

Tetor, 2020

Dhjetor, 2016

Riorganizimi në Akademia IVODENT

Riorganizimi në Akademia IVODENT i institucionit i cili deri në atë kohë ishte Kolegji Profesional ”IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS”. Kjo bën të mundur që laborantët e lartë dentarë të specializohen jo vetëm në programe tre vjecare Bachelor, por edhe më tej në programe Master madje edhe Doktoraturë.

Dhjetor, 2016

Maj, 2010

Hapet Kolegji Profesional ”IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS”

Hapet Kolegji Profesional ”IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS” që ofron një program Bachelor Universitar tre vjecar në “Teknikë e Lartë Dentare” me 180 kredite ECTS, në përputhje me Konventën e Bolonjës. Ky program dhe
institucioni akreditohen në vitin 2013 dhe bëhen pjesë e Institucioneve dhe Programeve të akredituara të Arsimit të Lartë në Shqipëri.

Maj, 2010

Tetor, 2003

Hapet Institucioni Parauniversitar dyvjeçar i laborantëve dentarë ”IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS”

Hapet Institucioni Parauniversitar dyvjeçar i laborantëve dentarë ”IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS” me mbështetjen e  kompanive IVOCLAR VIVADENT (Liechtenstein) dhe BEGO (Gjermani) nëpërmjet përfaqësuesit të tyre në Shqipëri, kompanisë DORINA MELE Co. Laboratorët e protetikës fikse
dhe të lëvizshme janë ndërtuar sipas standardeve më të larta të cilësisë bashkëkohore dhe të certifikuar nga njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë së IVOCLAR VIVADENT.

Tetor, 2003